Main stations

Kashgar – Osh – Khocadevlet – Farap – Turkmenbashi – Alat – Boyuk Kesik– Akhalkalaki – Kars